Living Libraries

Living Libraries
Living Libraries
Mental Health Month is celebrated each year in October. It encourages us to think about our mental health and wellbeing, regardless of whether we may have a lived experience of mental illness or not. Community
Living Libraries

​Vietnamese Living Library

Stories of Wellbeing in the Vietnamese Community

Mental Health Month is celebrated each year in October. It encourages us to think about our mental health and wellbeing, regardless of whether we may have a lived experience of mental illness or not. This month gives us the opportunity to understand the importance of mental health in our everyday lives and encourages us to seek help - when needed. For 2019, the theme for Mental Health Month was Share the Journey.

The Vietnamese Living Library was held on 17 October 2019. The stories in this booklet were shared to show the importance of seeking support and the journey of recovery.

We wish to acknowledge the bravery of the story tellers and appreciate their willingness to share their personal insights into mental health recovery.

Please click here to download a copy of the booklet.

Những Cȃu Chuyện về Sự An Vui trong Cộng Đồng Việt Nam

Mỗi năm, tháng Mười là tháng có chủ đề nói về sức khỏe tâm thần. Chúng ta được khuyến khích quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần và sự an lạc của chính mình bất kể chúng ta có bệnh tâm thần hay không. Tháng này cũng tạo cơ hội cho chúng ta tìm hiểu, học hỏi để có nhận thức đúng đắn hơn và hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần trong đời sống hằng ngày, và khuyến khích mọi người đi tìm dịch vụ giúp đỡ, hỗ trợ và chữa trị nếu cần.

Chủ đề của Tháng Sức Khỏe Tâm Thần năm nay là Chia Sẻ Hành Trình.

Năm nay, Thư Viện Sống Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 17 tháng Mười, nơi mà những câu chuyện ghi lại trong cuốn sách này đã được trình bầy trước khán giả Việt Nam, để minh họa tầm quan trọng của sự tìm trợ giúp và chi tiết của những cuộc hành trình phục hồi sức khỏe tâm thần.

Chúng tôi xin được ghi nhận lòng can đảm của những người kể chuyện và biết ơn sự sẵn lòng của họ trong việc chia sẻ ý thức cá nhân vào hành trình phục hồi sức khỏe tâm thần.

Xin nhấn vào đây để tải sách về.

The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.