Vietnamese | Dịch

Vietnamese | Dịch
Vietnamese | Dịch  

Dịch vụ Thông dịch 

Nếu quý vị nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và cần được giúp đỡ để hiểu một sự việc, lá thư, báo cáo, hoặc thư tín nào khác của Hội đồng Thành phố, quý vị có thể liên lạc Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS Toàn quốc).

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS Toàn quốc) sẽ điều hợp việc đàm thoại ba-chiều qua điện thoại, để Nhân viên Phục vụ Thân chủ của Hội đồng Thành phố sẽ có thể trợ giúp quý vị thông qua một thông dịch viên.

Quý vị cũng có thể viếng thăm Trung tâm Phục vụ Thân chủ của Hội đồng Thành phố. Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể đi cùng một người bạn hoặc người thân trong gia đình để họ giúp thông dịch cho quý vị.

Hội đồng Thành phố cũng có một số nhân viên có thể nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Họ cũng có thể giúp thông dịch và trợ giúp cho quý vị về những sự việc liên quan đến Hội đồng Thành phố.

Địa chỉ

Trung tâm Phục vụ Thân chủ
Bankstown
Upper Ground Floor
Bankstown Civic Tower
66 - 72 Rickard Road (Góc đường
Jacob Street)
Bankstown NSW 2200

Trung tâm Phục vụ Thân chủ
Campsie
137 Beamish Street
Campsie NSW 2194

Giờ làm việc

Trung tâm Phục vụ Thân chủ
Bankstown: 8.30 sáng – 5 giờ chiều,
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Trung tâm Phục vụ Thân chủ
Campsie: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều,
Thứ Hai đến Thứ Sáu

The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.